Category Archives: Mágikus és hétköznapi valóság

Bagdy Emőke

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Erdélyi Ildikó: Mágikus és hétköznapi valóság Tanulmányok a pszichoanalizis és pszichodráma témaköreiből. Lélekben otthon könyvek 248 oldal, 3600 Ft. 2010 Oriold és Társai Kiadó, Budapest ISBN 978-963-9771-35-2 Különös élmény megélni szemléletünk és világlátásunk eltérő optikáit és az ezeken át közvetitett , bemutatott, megjelenitettvalóságot. Ez az élmény keriti hatalmába az olvasót, amikor Erdélyi Ildikó pszichoanalitikus pszichodramatistának, a testtel-lélekkel, belvilággal és a külső kapcsolati dramatikus sur plus realité-vel játszó pszichoterapeutának a tanulmányait olvassuk. A szerző egyetemi tanár, hivatása az edukativ elemeket is természetessé teszi a munkájában, de sokkal kevésbé az értelmező-magyarázó rendszerében, mint inkább az „utánpótlásnevelő” aktivitásának láttatásában. A csoportdinamika és dramatikus munka láttatása olyan tanitványi kör bevonásával valósul meg ebben a könyvben, amelyből valódi „hivatás-személyiség formáló” folyamat tárul elénk. A kötetbe…

Tovább olvasom

Lőrincz Zsuzsa

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Lélekben Otthon Könyvek, 2010. augusztus 30. Könyvismertetés A szerző a pszichoanalitikus- és a pszichodramatikus közösségünknek ismert és elismert tagja, mind a kétféle módszer kiképző terapeutájaként, mind a Károli Gáspár Egyetem pszichológia szakának egyetemi tanáraként. Az alcím tanúsága szerint a szerző mindkét szakmai identitása megjelenik az összegyűjtött írásokban (I rész. A Pszichoanalízis témaköreiből. II.rész. Acsoport-pszichoterápia és a pszichodráma témaköreiből). Arról, hogy mi indokolja a kétféle módszer írásainak közös kötetbe rendezését, már a főcím alapján tájékozódhatunk: az a pszichoanalitikus elméleten nyugvó klinikai gyakorlat, amelyben a páciens fantáziájának termékei és a valóság elemei egyenrangú figyelmet kapnak a terapeuta beállítódásában. A könyv egyes darabjai részben a szerző 2005-2009 között megjelent/átdolgozott cikkei, részben új tanulmányok. Kettő közülük szerzőtársakkal, tanítványokkal (Sáfrány Eszter, Sujtó Katalin, Sipos Lilla)…

Tovább olvasom

Tényi Tamás

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreibol Lélekben Otthon Könyvek, Budapest, 2010. ISSN 2061-0386 Erdélyi Ildikó életmûve kiemelkedô a hazai pszi¬choanalitikus, pszichoterápiás szakirodalom¬ban. Nem csupán korábban „Tér és tükör” cím¬mel megjelent könyve és a pszichoterápiás tan¬könyv második kiadásában megjelent kiemel¬kedô fejezete – amely utóbbi a pszichoanalízis¬sel kapcsolatos ismereteket foglalja össze tömö¬ren, de ritkán olvasható kiváló hangsúlyozással és tárgyismerettel –, de most megjelent leg¬újabb kötete is egyértelmûen igazolja a recen¬zió kezdô mondatát. A kötet két részre tagolt, az elsô nagy fejezet a pszichoanalízis témakörében közöl korábban megjelent tanulmányokat, míg a második rész a csoport-pszichoterápia és a pszichodráma té¬maköreibôl merít. A könyvben megjelent írások legnagyobb érdeme, hogy kiváló arányérzékkel és ebbôl következô hitelességgel egészíti ki a szövegkorpuszban egymást a magabiztosan ke¬zelt elméleti…

Tovább olvasom

Papp-Zipernovszky Orsolya

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

Tanulmányok a pszichoanalízis és a pszichodráma témaköreiből Oriold és társai, Bp., 2010. 248 old., 3150 Ft Erdélyi Ildikó tanulmánykötete olyan tudományos nyelvhasználat meghonosítására törekszik, amelyben együtt tárgyalhatók a művészeti alkotások a szociálpszichológiai és pszichoanalitikus jelenségekkel. A közös nevező ez esetben a mágikus, fantáziával, játékkal, érzelmekkel telített, alkotó belső világ. A freudi metapszichológia kialakulása óta a pszichoanalitikus elméletek művészeti utalásai, mitológiai „kölcsönzései” híven tükrözik azt a katalizátorfunkciót, amelyet a művészet a lelki élet megragadásában betölthet. A hősök vívódásaiban, sorsuk alakulásában az emberi élet egyetemes mozgatórugói, fordulópontjai ragadhatók meg, amit mind a tudományos elméletalkotás, mind a pszichoterápiás gyakorlat jól kiaknázhat. Erdélyi Ildikó e kettő között ver hidat a terápiás eseteket tudományos precizitással feldolgozó, az elméleteket beszédes esetleírásokkal szemléltető munkáiban. A kötet első…

Tovább olvasom

A különnemű testvérkapcsolat pszichoanalitikus megközelítése

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

FIVÉREK – NŐVÉREK[1] A szerző pszichoterápiákban, elsősorban pszichoanalízisek folyamatában figyelt fel először a különnemű testvérkapcsolat sajátságos minőségére és szégyenérzést kiváltó hatására. A téma elméleti megközelítését a pszichoanalízis teoretikus bázisán végzi el, miközben pszichoterápiás gyakorlatban megfigyelt jelenségekre támaszkodik, valamint a témában egyetemi hallgatók által végzett kutatásokra, amelyeknek irányítója volt. Felveti a kérdést, miért szorult a téma a pszichoanalitikus kutatások peremére, valamint ezzel összefüggésben azt, hogy milyen dinamikai sajátosságai vannak a különnemű testvérkapcsolatnak. Legfőbb célja, hogy bemutassa a gyermekkori testvérkapcsolat lelki fejlődésben elfoglalt helyét, és felfedje a gyermekkori kapcsolatnak azt a sajátosságát, amely megkülönbözteti a felnőttkoritól. A mondanivaló elméleti keretét a francia pszichoanalitikus, F. Dolto testkép koncepciója és Winnicott játék-elmélete képezik. A testvérek Nagy Játékát, azaz a játék-világ fantázia-köziségét pszichoterápiás esetek mutatják…

Tovább olvasom

Az álom köldöke és az álomfejtés

By | Mágikus és hétköznapi valóság | No Comments

ÁLOM-MUNKA ÉS AZ ÁLMOK FUNKCIÓI PSZICHOTERÁPIÁBAN ÉS PSZICHOANALÍZISBEN[1] Bevezetés Az utóbbi évtizedekben a neuropszichiátria többet foglalkozott az álmokkal, mint a pszichoanalízis. Az agykutatók bebizonyították, hogy az álmok nem csak az alvás REM-szakaszában jönnek létre, hanem azon kívül is, és befolyásolják az álmok minőségét, fenomenológiai jellegzetességeit (Simor 2007). Fonagy (2004) úgy véli, az álmok bordeline személyiség szerveződés esetében kezdetleges mentalizációs funkciót is betölthetnek. Az újabb neuropszichiátriai és neuropszichológiai kutatások nem mondanak ellent Freud (1900/1985) elgondolásának, amely szerint a tudattalanhoz vezető „királyi út” az álmokon keresztül vezet. Az említett kutatások kiemelik a fantázia szerepét, amellyel a negatív érzelmek kezelhetőkké válnak, s amelyek révén az álom rémületet keltő történései is megszelídíthetők (Simor i.m.). Az álom köldöke Vergilius Aeneiséből választott mottóval bocsátotta útjára Freud…

Tovább olvasom